535 020 474
0.00 zł 0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SWIATKAWYIHERBATY.COM

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego SWIATKAWYIHERBATY.COM. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem: http://swiatkawyiherbaty.com, w sposób umożliwiający im jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym momencie.

§1
DEFINICJE

Wyrażenia użyte w treści Regulaminu Sklepu Internetowego SWIATKAWYIHERBATY.COM, o ile nie postanowiono inaczej, mają następujące znaczenie:
1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego SWIATKAWYIHERBATY.COM
2. SKLEP – sklep internetowy SWIATKAWYIHERBATY.COM znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.swiatkawyiherbaty.com prowadzony przez Sprzedawcę.
3. SPRZEDAWCA – Maciej Nowakowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Nowakowicz „NOMA” ŚWIAT KAWY I HERBATY z siedzibą we Wrocławiu (50-361) przy
ul. Piastowskiej 23/1B, NIP: 8971387744, REGON: 931051353.
4. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu.
5. PRODUKT – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
6. KONSUMENT – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone Sprzedawcy, m.in. określające rodzaj i liczbę Produktu (oświadczenie w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).
9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
10. KONTO – przydzielona danemu Kupującemu część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Kupujący może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
11. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy oferowany przez Sprzedawcę.
12. USTAWA – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz. U z 2019 r. poz. 34 z późn. zm.) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.)

§2
INFORMACJE OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań
technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub Opera w wersji 19.0 lub nowszej,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Kupujący zobowiązany jest między innymi do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. W Sklepie internetowym swiatkawyiherbaty.com obowiązuje Program lojalnościowy polegający na tym, że za każdy zakup Produktów dokonany w ww. Sklepie, Kupujący otrzyma konkretną i wskazaną w trakcie dokonywania Zamówienia liczbę punktów, które, po uzbieraniu ich odpowiedniej ilości, może wykorzystać w ten sposób, że przy dokonywaniu następnego, najbliższego Zamówienia, jego wartość zostanie odpowiednio obniżona poprzez wykorzystanie przez Kupującego uzbieranej konkretnej liczby punktów. Koszty wysyłki Zamówienia nie są objęte niniejszym Programem Lojalnościowym.
2. Kupujący za każde wydane 1,00 zł na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego, otrzyma 1 punkt. Każde 10 punktów ma wartość 1,00 zł.
3. Warunkiem udziału w Programie lojalnościowym jest posiadanie zarejestrowanego konta w Sklepie internetowym swiatkawyiherbaty.com. Dodatkowa rejestracja w programie lojalnościowym nie jest konieczna. Kupujący dokonujący Zamówienia jednorazowego bez rejestracji nie otrzymują punktów za dokonane Zamówienie.

§4
PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Za pośrednictwem formularza „Zamówienie”, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Kupującego potrzebne do realizacji Zamówienia, m.in.: imię i nazwisko, miejsce dostawy Zamówienia, adres e-mail, numer telefonu.
4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza „Zamówienie” należy, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz wiadomości dostępne na stronie.
5. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
6. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie przejrzyste podsumowanie złożonego Zamówienia tj. „Twoje Zamówienie”.
7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

– opisu przedmiotu Zamówienia,
– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów wraz z podatkami,
– rodzaju i kosztu wysyłki przedmiotu Zamówienia oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
– sumy Zamówienia,
– całkowitej wagi przedmiotu Zamówienia,
– wybranej metody i terminu płatności,

8. W celu złożenia Zamówienia wymagane jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
9. Wysłanie Zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów stanowiących przedmiot Zamówienia.
10. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia, w której wskazany indywidualny numer Zamówienia wraz z podsumowaniem
zawierającym ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które jednocześnie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

§5
CENA I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów w Sklepie internetowym są podawane w walucie polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2. Do każdego Zamówienia, o ile Kupujący nie zgłosił woli wystawienia Faktury VAT, wystawiany jest Paragon fiskalny. Wydruk z kasy fiskalnej jest każdorazowo dołączany do przesyłki.
3. Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
4. Kupujący może wybrać poniżej opisane metody płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia Zamówienia, a przesyłka zostanie nadana niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy i po skompletowaniu całego Zamówienia,
b) płatność elektroniczna, przy czym realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a przesyłka zostanie nadana niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z właściwego systemu rozliczeniowego o zaksięgowaniu płatności przez Kupującego, i po skompletowaniu całego Zamówienia,
c) płatność gotówką lub płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, przy czym realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a Produkt zostanie wydany w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy. 5. Sprzedawca nie realizuje Zamówienia na podstawie bankowych potwierdzeń dokonania przelewu.

§6
SPOSÓB DOSTAWY

1. Dostawa Produktów, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia
3. Kupujący może wybrać poniżej opisane dostawy zamówionych Produktów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) odbiór osobisty w jednym z punktów odbioru osobistego Sprzedawcy.

4. Koszty dostawy Produktów każdorazowo zostaną wskazane na etapie składania Zamówienia.
5. Dostawa Zamówienia standartowo następuje przeważnie w 48 godzin po nadaniu przesyłki, przy czym przesyłka zostaje nadana po spełnieniu warunków wskazanych odpowiednio w § 5 ust. 3 lit. a) – c).
6. Sprzedawca dopuszcza możliwość uprzedniego ustalenia z Kupującym innego miejsca dostawy Produktów, niż Rzeczpospolita Polska, co następuje każdorazowo po indywidualnym uzgodnieniu wszystkich parametrów dostawy.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.
2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.
7. W terminach określonych w ust. 5 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
8. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
9. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później

– jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

§8
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 1  Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33 i art. 34 Ustawy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, oświadczenia przed jego upływem (wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta wysyła na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Konsument jest zobowiązany zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Zakupione Produkty należy zwrócić na adres: D.H. ASTRA NOMA Świat kawy i herbaty Maciej Nowakowicz, ul. Horbaczewskiego 4/6, stoisko 138, 54-130 Wrocław.
6. Sprzedawca, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Konsumentowi.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 33 Ustawy.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Konsumentem, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§9
REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, w tym również Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: D.H. ASTRA NOMA Świat kawy i herbaty Maciej Nowakowicz, ul. Horbaczewskiego 4/6, stoisko 138, 54-130 Wrocław, email: noma.astra@gmail.com.
3. Reklamacja może zostać złożona według wzoru formularza reklamacji Produktu (Formularz reklamacji Produktu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
4. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres
wskazany w pkt. 2 powyżej.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braków w reklamacji, Sprzedawca wzywa Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki.
7. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Maciej Nowakowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Nowakowicz „NOMA” ŚWIAT KAWY I HERBATY z siedzibą we Wrocławiu (50-361) przy ul. Piastowskiej 23/1B, NIP: 8971387744, REGON: 931051353. Poniższe zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, dokonujących zamówień oraz osób rejestrujących się na Sklepie internetowym: swiatkawyiherbaty.com.
2. Maciej Nowakowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Nowakowicz „NOMA” ŚWIAT KAWY I HERBATY z siedzibą we Wrocławiu działa w zakresie przetwarzania
danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO).
3. Kontakt z Administratorem danych osobowych może odbywać się w formie korespondencji elektronicznej, pod adresem e-mail: noma.astra@gmail.com.
4.  Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celu: realizacji przepisów prawa obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, założenia konta, złożenia i realizacji Zamówienia, reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, świadczenia usług drogą elektroniczną, świadczenia usług marketingowych, w tym kontaktu z Kupującym w formie email lub telefonicznie, obsługi formularza kontaktowego zapytania, w celach analitycznych, statystycznych, jak również w celu uzyskania opinii na temat poziomu satysfakcji z dokonanej transakcji, prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia, złożenia sprzeciwu, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji gdy uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz do wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.
7. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kupującego znajdują się w Polityce Prywatności.

 §11
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Kupujący będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej Umowy Sprzedaży,
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
2. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem: noma.astra@gmail.com, w zakładce https://swiatkawyiherbaty.com/regulamin/.
3. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Informacja o zmianach Regulaminu jest każdorazowo zamieszczana na stronie głównej Sklepu internetowego.

 

Załączniki do Regulaminu:
– Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
– załącznik nr 2 – formularz reklamacji Produktu.